తాజా కథలు @ CCK

చెడ్డ బేరం

2015-06-05 01:05:01 చిన్నారుల కథలు
పూర్వకాలంలో గుర్రాలు మిగతా జంతువులతోపాటు కలిసి అడవుల్లోనే జీవించేవి. ఒక రోజు ఒక గుర్రం ఒక మనిషి దగ్గరకు వెళ్ళి. "దయచేసి నన్ను కాపాడండి. అడవిలో ఒక సిణం నన్ను చంపాలనుకుంటోంది" అంటూ ప్రాభేయపడింది.

"భయపడకు మిత్రమా! నేను నిన్ను రక్షిస్తాను. సింహం నిన్ను ఏమి చేయదు" అన్నాడు మానవుడు.

దానితో గుర్రం ఎంతో సంతోషించింది. కృతజ్ఞతలు కూడా తెలుపుకుంది. తిరిగి మానవుడు ఇలా చెప్పాడు "మరి నువ్వు ఏం చెప్పినా వినాలి."

"నువ్వేం చెప్పినా చేస్తాను. నా ప్రాణాలు కాపాడగలిగితే చాలు" అంది గుర్రం. "సరే మరి నువ్వు నీ మీద నన్ను స్వారీ చేసుకోనివ్వాలి" అన్నాడు.

ప్రాణభయంతో ఉన్న ఆ గుర్రం మానవుడు చెప్పిన వాటికల్లా ఒప్పుకుంది. మానవుడు దానిమీద ఎక్కి కూర్చున్నాడు. గుర్రాన్ని తన ఇంటివైపు నడిపించాడు. అక్కడ పశువుల కొట్టంలో దాన్ని ఉంచి "ఇక్కడ నువ్వు ఎంతో నిశ్చింతగా ఉండచ్చు. నా ఇంట్లో నీకొచ్చే భయం ఏమి ఉండదు. నేను నిన్ను బయటకు తీసుకెళ్ళినప్పుడల్లా నీ వీపు మీద స్వారీ చేస్తుంటాను. నేను నీతో ఉంటే ఆ సింహం నిన్ను ఏం చేయలేదు" అన్నాడు. ఆ తరువాత తలుపులు వేసి వెళ్ళిపోయాడు.

గుర్రం ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది. "నేనిక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండగలను. కాని స్వేచ్చలేదు. నా రక్షణను కోరుకున్నాను కాని స్వేచ్చను కోల్పోయాను. ఇది చలా చెడ్డ బేరంchedd" అనుకుని చింతిస్తూ ఉండిపోయింది గుర్రం.

ఇక ఆరోజు నుండి మానవుని అదుపాజ్ఞలో బ్రతకసాగింది.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం