తాజా కథలు @ CCK

పొడుపుకథలు

2015-06-08 05:05:01 పొడుపు కథలు
31. మా ఊరెద్దు మీ ఊరు పోదు ,మీ ఊరెద్దు మా ఊరు రాదు ?
జ : మైలు రాళ్లు .
--------------------------------------------------------------------------------------------------
32 . మెడ ఉంటుంది కానీ తల ఉండదు , చేతులు ఉంటాయి కానీ వేల్లుండవు ?
జ : చొక్కా
--------------------------------------------------------------------------------------------------
33 . అర చేతికింద అరిసె ?
జ : పిడక .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
34 . వందమంది అన్నదమ్ములకు ఒకే తాడు ?
జ : చీపురు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
35 . అన్నదమ్ములు ముగ్గురు ,అయితే బుద్ధులు మాత్రం వేరు . నీళ్లలో మునిగే వాడొకడు ,తేలే వాడొకడు , కరిగే వాడొకడు ?
జ : వక్క,ఆకు , సున్నం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
36: మా ఇంటి వెనక ఇంగువ చెట్టు;ఎంత కోసిన గుప్పెడు కాదు?
జ: పొగ గొట్టం లోని పొగ.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం