తాజా కథలు @ CCK

మంచిమాటలు

2015-05-18 15:05:01 మంచి మాటలు
21 . లక్ష్యంతోపాటు సాధించుకునే  వ్యూహ నైపుణ్యం కూడా ఉండాలి .
(అబ్దుల్ కలాం)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
22 . కలత చెందకుండా ఆనందంగా ఉండగలగడమే అంతులేని సంపద .
(అబ్రహం లింకన్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
23 . ముందు చుపుగల వారు పొరపాట్లు తక్కువగా చేస్తారు .
(కన్ ప్యూషియస్)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
24 .ఇష్టపడి చేసే పనిలో శ్రమ తెలియదు .
(సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25 . వాగ్దానం చేయటంలో నిదానించు,నేరవేర్చటంలో త్వరపడు .
(సోక్రటీస్)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
26 . నీ దృక్పధం సరైనదైతే అదృష్టం నీ వశమౌతుంది .
(ఎమర్సన్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
27 . పిల్లల భవిష్యత్తు తల్లి దండ్రులపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది .
(నెపోలియన్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
28 . దేవుడు సత్యమని చెప్పడం కన్నా సత్యమే భగవంతుడనటం సముచితం .
(గాంధీ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29 . అధమమైన పనులంటూ ఉండవు . అధమ దృక్పధాలు మాత్రమే ఉంటాయి.
(విల్లియం జాన్ బెన్నెట్ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
30 . మంచి ప్రవర్తన అలవడాలంటే క్రమశిక్షణ నేర్చుకోవాలి .
(ఎమెర్సన్ )

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం