తాజా కథలు @ CCK

పొడుపుకథలు

2015-06-13 17:05:01 పొడుపు కథలు
11.మూడు కాళ్ళ ముసలమ్మ నీళ్లు తాగి కొయ్య మింగుతుంది .ఏమిటది ?
జ:సాన.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 . ఊరికంతా ఒకటే దుప్పటి . ఏమిటది ?
జ :ఆకాశం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13. లోకమంతా చాప వేసి , నిద్ర పోకుండా తిరుగుతూ ఉంటాడు . ఎవరతను ?
జ :సముద్రం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14.ఇంటికి కన్ను , కంటికి కన్ను , మింటికి కన్ను ఇల్లంతా వెలుగునిచ్చు . ఎవరది ?
జ :దీపం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15. ఎర్రని కోటలో తెల్లని భటులు ?
జ :నోటిలో పళ్ళు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16. ముఖము లేకున్నా బొట్టు పెట్టుకుంటుంది ?
జ: గడప .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17 . గాలి గండమే కానీ దానికి నీటి గండం లేదు ?
జ : చేప .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18. గొడుగు కాని గొడుగు ,కొరకరాని పిడుగు ?
జ :కుక్కగొడుగు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19 . చాచుకొని సావిట్లో పడుకుంటుంది .ముడుచుకుని మూలన నక్కుతుంది ?
జ :చాప .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20. జీడి వారి కోడలు ,వేడి వారి మరదలు ,వైశాఖ మాసంలో ఇంటికి వస్తుంది ?
జ : మామిడి పండు .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం