తాజా కథలు @ CCK

అక్బర్ సందేహం

2015-05-24 01:05:01 చిన్నారుల కథలు
ఒకరోజు అక్బర్ , బీర్బల్ ని సరదాగా ఆట పట్టించాలని అనుకున్నారు.

“ బీర్బల్ ! నాకొక సందేహముంది, తీరుస్తావా ? అలనాడు విష్ణుమూర్తి ఒక ఏనుగు ఆర్తనాదాలు విని వెంటనే దాన్ని రక్షించడానికి పరిగెట్టాడని, నేను వేద పురాణాలలో వుందని విన్నాను. యెందుకలా ? అక్కడ సేవకులెవరూ లేరా ? ” , అని అక్బర్ , బీర్బల్ ని అడిగారు.

బీర్బల్ , ఇలా జవాబు చెప్పాడు, “ సమ్రాట్ ! మీ సందేహం నేను సమయమొచ్చినప్పుడు తీరుస్తాను ” .

కొన్ని రోజులు గడిచాయి. బీర్బల్ ఒక పనిమనిషిని పిలిచి ఆమె చేతికొక మైనపు బొమ్మను ఇచ్చాడు. బొమ్మ అచ్చు ఒక శిశువు రూపంలో ఉంది. “ ఈ రోజు నేను మహారాజుతో తోటలో ఉన్నప్పుడు , ఈ బొమ్మని తీసుకుని నీట్లో పడిపోయినట్టు నటించు, నీకు మంచి బహుమానమిప్పిస్తాను ” , అని ఆ పనిమనిషికి చెప్పాడు.

అలాగే ! పనిమనిషి సాయంత్రం అక్బర్, బీర్బల్ తోటలో విహరిస్తుంటే తోట మధ్య ఉన్న మడుగులో కాలు జారి పడిపోయినట్టు నటించింది. తనతో పాటు ఆ శిశువు బొమ్మ కూడ నీళ్ళల్లో పడిపోయింది.

అక్బర్ ఈ దృశ్యం చూడగానే వెంటనే నిండు బట్టలతోనే నీళ్ళల్లోకి దూకి ఆ శిశువు బొమ్మని కాపాడసాగాడు.

బీర్బల్ మడుగు గట్టున నిలుచుని , “ మహారాజా ! యెందుకు మీరు నీళ్ళల్లో దూకరు ? సేవకులని పురమాయిస్తే సరిపోయేది కదా ? ” అన్నాడు.

“ ఒక శిశువు ప్రాణాపాయస్థిథిలో కనిపిస్తే మీరు యెలా ముందూ వెనకా చూడకుండా ఆదుకోవాలనుకున్నారో, విష్ణుమూర్తి కూడా అలాగే, తన భక్తుడైన ఆ ఏనుగుని కాపాడడానికి వెనకాడలేదు ” అని చాలా తెలివిగా అక్బర్ సందేహం తీర్చాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం