తాజా కథలు @ CCK

పొడుపు కథలు

2015-06-10 17:05:01 పొడుపు కథలు
ప్ర :- కారం కాని కారం ?
జ :- ఆకారం .

ప్ర :- ఇదొస్తే ఎవరైనా నోరు తెరిచి దారి ఇవ్వాల్సిందే ?
జ :- ఆవలింత .

ప్ర :- దీని పళ్ళు ఊడితే మళ్ళీ రావు ?
జ :- దువ్వెన .

ప్ర :- కూత కూస్తే కాని పరుగు తీయదు ?
జ :- రైలు .

ప్ర :- మనిషి కాదు. జ్ఞానం లేదు. కాని , తన వేయి కళ్ళతో మంచి చెడ్డలను వేరు చేస్తుంది. ఏంటది ?
జ :- జల్లెడ .

ప్ర :- మొండెం వుంటుంది . కాని , తల , కాళ్ళు , చేతులు లేవు . ఏంటది ?
జ :- సీసా .

ప్ర :- అందర్నీ చూడగలదు . తనను తాను చూడలేదు ?
జ :- కన్ను .

ప్ర :- వంటి నిండా గాయాలు . కడుపు నిండా రాగాలు . ఏంటది ?
జ :- పిల్లనగ్రోవి .

ప్ర :- నాలుగు కాల్లునాయి . నిలబడగలదు . కానీ , నడవలేదు . ఏంటది ?
జ :- కుర్చీ .

ప్ర :- రెక్కల్లేని పిట్ట ఎంత ఎగిరినా ఉన్నచోట నుండి కదలదు . ఏంటది ?
జ :- జెండా .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం