తాజా కథలు @ CCK

పొడుపు కథలు

2015-06-18 21:05:02 పొడుపు కథలు
ప్ర : పై పచ్చ ,లో తెలుపు , గులకరాళ్ళు , తేటనీళ్ళు ఏంటది ?
జ : కమలాపండు .

ప్ర : కర్రకాని కర్ర ఏంటది ?
జ : జీలకర్ర .

ప్ర : బంగారు భరిణలో రత్నాలు.పగలగొడితేగాని రావు ?
జ : దానిమ్మ పండు .

ప్ర : ఒక వైపు తిప్పితే దారి మూస్తుంది .మరో వైపు తిప్పితే దారి తెరుస్తుంది . ఏంటది ?
జ : తాళంచెవి .

ప్ర : గాజు పంజరంలో మిణుగురు పురుగు.పగలు నిద్ర , రాత్రి జాగారం చేస్తుంది . ఏంటది ?
జ : బల్బు .

ప్ర : నల్లని పైరు . ఎంత కోసినా పెరుగుతుంది . ఏంటది ?
జ : జుట్టు .

ప్ర : నిమ్మ కాని నిమ్మ ?
జ : దానిమ్మ .

ప్ర : జనం కాని జనం ?
జ : భోజనం .

ప్ర : వనం కాని వనం ?
జ : భవనం .

ప్ర : పాలు కాని పాలు ?
జ : విన్నపాలు / మురిపాలు / జులపాలు .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం