తాజా కథలు @ CCK

దాసీ పుత్రుడు - బలమైన కోరిక

2015-05-02 07:05:02 చిన్నారుల కథలు
బ్రహ్మదత్తుడు కాశీ రాజ్యాన్ని పాలించే కాలంలో, బోధిసత్వుడు గొప్ప ధనికుడుగా పుట్టాడు. ఆయన పెరిగి పెద్దవాడై, పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. కొంత కాలానికి బోధిసత్వుడికొక కుమారుడు కలిగాడు. అదే రోజున ఆ ఇంటి దాసీ దానికి కూడా ఒక మగ పిల్లవాడు పుట్టాడు. వాడికి కటాహకుడు అని పేరు పెట్టారు. ధనికుడి కుమారుడూ, దాసీ పుత్రుడైన కటాహకుడూ పెరిగి పెద్దవాళ్ళుకాసాగారు.
ధనికుడి కుమారుడు చదవటానికి వెళ్ళేటప్పుడు, కటాహకుడు అతని పలకా, పుస్తకాలూ తీసుకుని వెంట వెళ్ళి వస్తూండేవాడు. ధనికుడి కొడుకు నేర్చుకున్న చదువంతా, దాసీ పుత్రుడూ నేర్చుకున్నాడు. చదువుకున్నవాడనీ, తెలివైన వాడనీ కటాహకుడికి పేరు వచ్చింది. అన్నీ వుండి కూడా తాను నౌకరు స్థాయిలోనే వుండటం కటాహకుడికి ఎక్కడ లేని బాధా కలిగించింది.
తన విద్యకూ, తెలివితేటలకూ తగిన స్థానం సంపాదించాలని వాడికి బలమైన కోరిక పుట్టింది. ఇందుకుగాను ఒక ఉపాయం ఆలోచించాడు. కాశీకి కొన్ని కోసుల దూరాన ప్రత్యంత దేశంలో బోధిసత్వుడి మిత్రుడొక లక్షాధికారి వున్నాడు. అతనికి తన యజమాని రాసినట్టుగా, కటాహకుడొక జాబు రాశాడు. ‘‘నేను నా కుమారుణ్ణి తమ వద్దకు పంపుతున్నాను. మనమూ, మనమూ వియ్య మందటం ఉచితంగా వుంటుందని, నా విశ్వాసము. కనుక తమరు మా వాడికి తమ కుమార్తెనిచ్చి వివాహము చేసి, తమ ఇంటనే వుంచుకొనేది. తీరిక చేసుకుని నేను వచ్చి, తమ దర్శనం చేసుకోగలను.'' ఈ విధంగా ఉత్తరం రాసి కటాహకుడు దాని మీద తన యజమాని ముద్రిక వేసి, ప్రత్యంత దేశానికి వెళ్ళి, లక్షాధికారి దర్శనం చేసుకుని, ఆయనకు ఉత్తరం అందించాడు.

లక్షాధికారి ఉత్తరం చూసి ఉబ్బి తబ్బిబ్బయిపోయి, కటాహకుడికి తన కుమార్తె నిచ్చి, ఒక శుభముహూర్తాన పెళ్ళి చేసేశాడు. కటాహకుడికిప్పుడు అంతులేని నౌకర్లు. దుస్తుల విషయంలో, భోజనం విషయంలో, ఇతర విలాసాల విషయంలో అతనికి రాజోపచారంగా జరిగిపోతున్నది. ఈ లోపల బోధిసత్వుడికి, కటాహకుడేమైనాడా అని సందేహం వచ్చింది. ఆయన అతన్ని వెదకటానికి, నాలుగు వైపులకూ మనుషులను పంపాడు.

వారిలో ఒకడు ప్రత్యంతదేశం వెళ్ళి, కటాహకుడు ఒక లక్షాధికారి కూతురును పెళ్ళాడి, తన పేరు మార్చుకుని, తాను ఫలానా కాశీ ధనికుడి కుమారుణ్ణని చెప్పుకుంటున్నట్టు తెలుసుకున్నాడు. ఈ వార్త తెలియగానే బోధిసత్వుడు చాలా నొచ్చుకున్నాడు. తాను స్వయంగా వెళ్ళి కటాహకుణ్ణి తీసుకు వద్దామని ప్రత్యంత దేశానికి బయలుదేరాడు. ఆయన వస్తున్నాడన్న వార్త తెలియగానే, కటాహకుడు బెదిరిపోయాడు.

తన యజమాని వచ్చి, నిజం తెలుసుకొనకముందే, తాను ఆయనను మంచి చేసుకుని, జరిగినదంతా చెప్పి క్షమాపణ వేడుకుందామనుకున్నాడు. అయితే ! తాను యజమాని దగ్గర నౌకరులా ప్రవర్తించటం చూసి అందరూ అనుమానపడవచ్చు. అందుచేత కటాహకుడు తన సేవకులతో, ‘‘నేను అందరి కొడుకుల వంటి వాణ్ణి కాను. నాకు, నా తండ్రి మీద ఎంతో పూజ్యభావం. నేను, నా తండ్రి భోజనం చేస్తూంటే, పక్కన నిలబడి విసురుతాను.ఆయనకు మంచి నీరూ అవీ నేనే స్వయంగా అందిస్తాను'' అంటూ తాను నౌకరు చేసే పనులన్నీ వర్ణించి చెప్పాడు. తరవాత కటాహకుడు తన మామగారి దగ్గరకు వెళ్ళి, ‘‘మా నాన్న వస్తున్నాడు. నేనాయనకు ఎదురు వెళ్ళి తీసుకువస్తాను'' అని చెప్పాడు. లక్షాధికారి సరేనన్నాడు.

కటాహకుడు తన యజమానిని అంత దూరానే కలుసుకుని, ఆయన కాళ్ళ మీద పడి, తాను చేసినదంతా చెప్పి, తనకు అపాయం రాకుండా కాపాడమని అభయం కోరాడు. బోధిసత్వుడు అభయం ఇచ్చాడు. తరవాత కటాహకుడు బోధిసత్వుడితో సహా, మామ గారి ఇంటికి వచ్చేశాడు. లక్షాధికారి బోధిసత్వుణ్ణి చూసి ఎంత గానో ఆనందపడి ‘‘తమరు కోరిన ప్రకారమే మా అమ్మాయిని మీ వాడికిచ్చి పెళ్ళి చేశాను'' అన్నాడు.

బోధిసత్వుడు తృప్తిపడినట్టు కనిపించి కటాహకుడితో, తన కుమారుడితోలాగే మాట్లాడాడు. తరవాత ఆయన లక్షాధికారి కుమార్తెను పిలిచి, ‘‘అమ్మా ! నా కుమారుడు నిన్ను సరిగా చూసుకుంటున్నాడా ?'' అని అడిగాడు. ‘‘ఆయనలో మరే లోపం లేదు గాని, భోజనం దగ్గర ఆయనకు ఒకటీ రుచించదు. ఎన్ని విధాల మంచి వంటకాలు చేసినా, ఏదో ఒక తప్పు పడతాడు.ఏం చేసి ఆయనను తృప్తిపరచాలో, ఎంత ఆలోచించినా తెలియ కుండా వున్నది'' అన్నది కటాహకుడి భార్య.

అవును. వాడు తిండి దగ్గర లోగడ కూడా ఇలాగే నానా తిప్పలూ పెట్టేవాడు. అందుచేత ఈసారి వాడు భోజనానికి కూర్చుని ఇది బాగా లేదు, అది బాగాలేదు అన్నప్పుడు ఒక శ్లోకం చదువు. ఆ శ్లోకం నీకు రాసి ఇస్తాను. దాన్ని బాగా కంఠస్థం చెయ్యి. అది చదివావంటే, వాడు తప్పులు పట్టటం మానేసి, పెట్టినదేదో తింటాడు'' అంటూ బోధిసత్వుడు ఆమెకు ఒక శ్లోకం రాసి ఇచ్చాడు.
బోధిసత్వుడు కొద్ది రోజులు అక్కడ వుండి, కాశీ నగరానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన వెళ్ళగానే కటాహకుడు మరింతగా విజృంభించాడు. భోజనం ముందు కూర్చుని వడ్డించిన ప్రతి పదార్థాన్నీ, నిందించసాగాడు. ఒక రోజున కటాహకుడు ఇలా చీదరించుకుంటూ వుంటే, అతడి భార్య ఈ శ్లోకం చదివింది. ‘‘బహూంపి సో వికత్థేయ్య అంఞం జనపదం గతో, అన్వాగంత్వాన దూసేయ్య భుంజ భోగే కటాహక.''

(కటాహకుడు అనేక విధాల తిట్లు తిని, వేరొక చోటుకు పోయి, ఇతరులను దూషిస్తూ సకల భోగాలూ అనుభవిస్తాడు.) దీని అర్థం కటాహకుడి భార్యకు తెలియదు. కాని ! కటాహకుడు మాత్రం, తన యజమాని తన పేరుతో సహా, తన రహస్యమంతా భార్యకు చెప్పేశాడని భయపడిపోయాడు. ఆ తరవాత అతడు ఏది వడ్డిస్తే అది తిని సంతృప్తిపడుతూ, సుఖంగా కాలక్షేపం చేశాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం