తాజా కథలు @ CCK

నీతి సూక్తులు

2015-05-15 07:05:01 నీతి సూక్తులు

  • దరిద్రం మిత్రులని పరీక్షిస్తుంది.

  •  అవకాశం అరుదుగా లభిస్తుంది. వివేకి ఎన్నడు దానిని వదులుకోడు.

  • అవకాశాలు నీకోసం ఆగవు. నీవే వాటిని చేజిక్కించుకోవాలి.

  •  అప్పు - సంతోషంతో మొదలై, వివాదం - విషాదంతో ముగుస్తుంది.

  • ఆందోళన మనిషికి, మనసుకి అనారోగ్యాన్ని, భాదని ఇస్తుంది.

  •  ఉత్తములని గౌరవించడం, సేవకులని దయ తలచడం, శత్రువులని సమయానికి అనుగుణంగా శిక్షించడం, క్షమించడం అభివృద్దికి ఆధారాలు.

  • ఉన్న అవకాశాలని వాడుకోలేని వారు, ఎన్ని అవకాశాలు వచ్చినా వాయిదాలు వేస్తూనే ఉంటారు.

  • ప్రవర్తన అద్దం లాంటిది. అది మీ గుణాల్ని ఎదుటి వారికి చూపిస్తుంది.

  •  బంగారం నాణ్యత కొలిమిలో కాల్చితే బయట పడుతుంది. మనిషిలోని గుణాలు కష్టంలో ఉన్నపుడు బయట పడతాయి.

  • మధుర వాక్కు కోపాన్ని చల్లబరుస్తుంది. కటిన వాక్కు రెచ్చగొడుతుంది.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం