తాజా కథలు @ CCK

శాస్ర్తజ్ఞానం

2015-06-05 15:05:01 చిన్నారుల కథలు
వేణుస్వామి అనే వైద్యుడు, తను నివసించే ఊళ్ళోనేగాక, చుట్టుపక్కల ఊళ్ళల్లో కూడా ఘనవైద్యుడుగా పేరు ప్రతిష్ఠలుకలవాడు. ఒక రోజు ఆ…ున తన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళను పరీక్షంచి కొందరికి మందులూ, మరికొందరికి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి అవసరం అయిన సలహాలూ ఇచ్చి, భోజనానికి వెళ్ళబోతూండగా, ఒక …ుువకుడు ఆ…ున దగ్గరకు వచ్చి విన…ుంగా నమస్కరించాడు.

వేణుస్వామి, ఆ వచ్చిన …ుువకుడు ఏదైనా అస్వస్థతకారణంగా వచ్చాడేమో అనుకుంటూ ప్రశ్నించబోేుంతలో అతడు, ‘‘స్వామీ, నా పేరు విన…ుుడు. నా వ…ుసు ఇరవైఏళ్ళు. గత పదేళ్ళుగా ప్రముఖ వైద్యుల వద్ద వైద్యశాస్ర్తానికి సంబంధించిన అన్ని గ్రంథాలూ చదివి ఆకళింపు చేసుకున్నాను. కొద్ది రోజుల పాటు తమకు శుశ్రూషచేసి స్వ…ుంగా ఈ ఊళ్ళోనే వైద్యవృత్తి చేపట్టాలనుకుంటున్నాను,'' అన్నాడు.

ఆ ుువకుడి మాట తీరు చూస్తూంటే, వాడిలో విద్యపాలుకన్న ప్రగల్భంపాలు ఎక్కువు న్నట్టు తోచింది, వేణుస్వామికి. ఆ…ున …ుువకుడితో, ‘‘నాకు శుశ్రూష ఏనాడైనా ప్రారంభించ వచ్చు. ఇప్పుడే కబురందింది-శేషన్న పెరట్లోని అరటిగెల నరకబోయి ప్రమాదవశాన చేయికోసుకున్నాడు. చికిత్స అవసరంకదా; ఏం చేద్దామంటావు?'' అంటూ ప్రశ్నించాడు.

వెంటనే విన…ుుడు కంగారుపడిపోతూ, ‘‘నా గ్రంథాలన్నీ నేను దిగిన విడిదిలో వున్నాయి. ఇలాంటి ప్రమాదాలకు సరైన చికిత్స చరకంలో వుందో, సుశృతంలోవుందో చూసివస్తాను,'' అంటూ బ…ుల్దేరబో…ూడు.

అప్పుడు వేణుస్వామి, ఆ …ుువకుణ్ణి వారించి, ‘‘నువ్వు చరక సుశృతాలు తిరగవేసే లోపలశేషన్న రక్తస్రావంతో పైలోకాలకు ప్ర…ూణం కడతాడు. ఒక పని చెయ్యి; నువ్వనే ఆ మహద్గ్రంథాలను గురుముఖతా మరికొంతకాలం పఠించు!'' అన్నాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం