తాజా కథలు @ CCK

నేరేడు పళ్ళు

2015-04-28 17:05:01 చిన్నారుల కథలు
ఒకవూళ్ళో ఒక ముసలమ్మ వుంది. తాను గొప్పమాటకారినని గర్వం. ఎవరేం చెప్పినా ఠక్కున సమాధానం ఇవ్వగలనన్న ధీమా.

ఒక రోజు ఆమె వూరి బయట తోట లోకి వెళ్ళింది. అక్కడ ఒక నేరేడు చెట్టు మీద ఒక కుర్రాడు కనపడ్డాడు. చెట్టునిండా నేరేడు పళ్ళు విరగ కాసాయి. మన ముసలమ్మకు నోరూరింది. తను చెట్టు ఎక్కలేదు కనుక కుర్రడిని కాసిని పళ్ళు కోసి ఇమ్మంది.

అందుకా కుర్రాడు “అవ్వా! నీకు వూదుకు తినే పళ్ళు కావాలా లేకపోతే మామూలు పళ్ళు కావాలా?” అని అడిగాడు.

“ఓరి కుర్ర కుంకా! నేరేడు పళ్ళు వేడిగా వుంటాయా ఏమన్నానా వూదుకు తింటానికి? వెధవ కబుర్లు నా దగ్గర చెప్పకు” అంది వెటకారంగా.

“నిజం అవ్వా! వూదుకునే తినాలి” అన్నాడు ఆ  కుర్రాడు.

“ఏది అలా వూదుకు తినే పళ్ళు పడెయ్యి చూస్తా” అంది అవ్వ.

“సరే అవ్వా నువ్వు నా మాటలు నమ్మడం లేదు కనుక ఇదిగో నీకు కొన్ని పళ్ళు కిందకి పడెస్తా. కాని జాగ్రత్త ! వూదుకు మరీ తిను” అని చెట్టు కొమ్మ దులిపాడు.

కింద చాలా నేరేడు పళ్ళు పడ్డాయి. అవ్వ కొన్ని ఏరుకొని వాటికి మట్టి అంటుకోవడంతో ఒక్కొక్కటే మట్టి పోయేలా వూదుకొని తింది.

“ఏం అవ్వా! చూసావా వూదుకు తినే పళ్ళు ?” అన్నాడు కుర్రాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం