తాజా కథలు @ CCK

మిత్రలాభం

2015-03-31 17:05:01 చిన్నారుల కథలు
కాకీ, ఎలుక, తాబేలు కలిసిమెలసి సంతోషంగా కాలం గడుపుతుండగా ఓ నాడు ఓ లేడి అక్కడికి రొప్పుతూ పరుగుతో వచ్చింది. దాన్ని చూసి భయంతో ఎలుక కలుగులోకి, తాబేలు చెరువులోకి కాకి చెట్టుపైకి వెళ్ళిపోయాయి. ప్రమాదంలేదని నిర్ధారించుకుని తిరిగి అన్ని ఒకచోట కూడాయి. “నువ్వు ఎవరివి? ఇలా పరుగుతో ఇక్కడికి ఎందుకొచ్చావు?” అంటూ ఆ లేడి ని అడిగాడు మంథరుడు.

“నా పేరు చిత్రాంగుడు.నన్నొక వేటగాడు తరమగా ఇలా వచ్చాను.” అని చెప్పి వారి మిత్రుడిగా తననూ చేర్చుకోమనీ, అక్కడ తనకు ఆశ్రయం ఇవ్వవలసిందని అడిగిందా లేడి.

లేడి సాధు స్వభావి కనుక దాని స్నేహం ఒప్పుకో తగ్గదే నంటూ మాలో ఒకడిగా ఇక్కడే ఉండవచ్చు అని అంగీకరించింది తాబేలు.
అప్పటినుండీ ఆ నలుగురూ స్నేహితులుగా ఎంతో సఖ్యంగా ఉండసాగారు.

ఓనాడు బయటకి వెళ్ళిన చిత్రాంగుడు తిరిగి రాలేదు. మంథరుడు ఆందోళనపడసాగాడు. లఘుపతనకం చిత్రాంగుడి జాడకోసం వెతుకుతూ వెళ్ళింది.
దానికి ఓ చోట వేటగాడి వలలో చిక్కుకున్న లేడి కనిపించింది.

లేడి కాకితో ఈ వెటగాడు రాకముందే నేను బయట పడాలి. నువ్వు త్వరగా వెళ్ళి హిరణ్యకుడిని తీసుకురా. తను ఈ వలకొరికి నన్ను విడిపించగలడు. అంది.

లఘుపతనకం వెంటనే ఎగిరివెళ్ళి మిగతా మిత్రులతో ఈ సంగతి చెప్పి. హిరణ్యకుడిని తన వీపుపై కూర్చోబెట్టుకుని ఎగురుతూ వచ్చి లేడి వద్ద వాలింది. ఎలుక ఆ వలని ముక్కలుగా కొరికివేయగా చిత్రాంగుడు వలనుండి బయటపడ్డాడు.

ముగ్గురూ కలిసి తామున్న చోటికి బయల్దేరి వస్తుండగా. హిరణ్యకుడు చిత్రాంగుడిని . ” నువ్వెంతో తెలివైన వాడివి. ఇలా ఆపదలో ఎలా చిక్కుకున్నావు”? అంటూ అడిగాడు.

తెలివైనవాడైనా తెలివితక్కువ వాడైనా ఎప్పడు ఏ ఖర్మ అనుభవించాలో అది అనుభవించక తప్పదు. అనే మాటకు నా జీవితమే నిదర్శనము.

అంటూ తన కథను ఇలా చెప్పింది.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం