తాజా కథలు @ CCK

బాదరాయణ సంబంధం

2015-01-20 05:05:01 చిన్నారుల కథలు
ఒక ఊరిలో రైతు దంపతులు ఉండేవారు. వారికి పిల్లలు లేరు. ఊళ్ళో అందరికీ సహాయంచేస్తూ మంచిపేరు పొందారు.

ఓరోజు వాళ్ళు భోజనం చేసే సమయంలో ఇంటిముందు ఎడ్లబండి ఒకటి వచ్చింది. ఆ బండి యజమాని బండిని ఆపి ఎడ్లను వారింటి రేగుచెట్టుకి కట్టివేసి మేతవేసి, బావి వద్దకు వెళ్ళి అక్కడే ఉన్న బాల్చీతో నీటిని తెచ్చి ఎడకు పెట్టాడు. కాళ్ళూ చేతులు శుభ్రపరచుకొని సరాసరి ఇంట్లోకివచ్చి అక్కడేఉన్న తువ్వాలుతో తుడుచుని వెళ్ళి అరుగుపై కూర్చున్నాడు.
రైతుకి అతడెవరైంది తెలియలేదు అతని చొరవచూసి చాలా దగ్గరి బందువులాగే ఉన్నాడు అనుకున్నాడు. అడగటం మర్యాదకాదని మౌనంగా ఉండిపోయాడు.

రైతు భార్య ఆ వచ్చినాయన భర్త తరుపు చుట్టమని అనుకుంది, కుశలం అడుగుదామనుకుంది గానీ వచ్చినాయన ఎవరో ఇప్పటిదాకా తను చూడలేదు, మీరెవరూ అని అడగటం మర్యాదకాదు అనుకుంది తరువాత భర్త చెపుతాడులే అని ఊరుకుంది.

స్నానానికి నీళ్ళు పెడితే స్నానం చేసి వచ్చాడు అతను.ఒక్కమాటా మాట్లాకుండా రైతుతో పాటుగా కూర్చుని రైతు భార్య పెట్టిన భోజనం సుష్టుగా తిన్నాడు. తరువాత కాసేపు అరుగుపై నడుంవాల్చాడు.

ఎండతగ్గి చల్లబడగానే బండి కట్టుకున్నాడు, బయల్దేర బోతూ ఉన్నాడు. ఇప్పటిదాకా ఒక్కమాటా మాట్లాడలేదు, వెళ్ళే ముందు కనీసం పలకరించటం తన బాధ్యత అనుకున్న రైతు ఆ వ్యక్తి ని మాట్లాడిస్తూ

“అప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నారు, రెండు రోజులు ఉండి వెళ్ళండి. ఇంతకీ మీరు నా భార్యకి ఏమవుతారు?” అన్నాడు.
అప్పుడా బండి యజమాని “నా బండి చక్రాలు రేగు కర్రతో చేసినవి మీ ఇంట్లో రేగుచెట్టు ఉంది. అలా మీకు మాకు రేగు సంబంధం వల్ల చుట్టరికం కలిసింది” అంటూ బండితోలుకుని వెళ్ళిపోయాడు.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం