తాజా కథలు @ CCK

మంచి అలవాట్లు - పట్టిక 5

2015-05-17 19:05:01 మంచి అలవాట్లు


*  బడికి వెళ్ళటానికి పది నిమిషాల ముందే కావలసినవన్ని సంచిలో (Bag) సర్దుకోవాలి .

*  బడికి వెళ్ళేటప్పుడు బూట్లను శుభ్రంగా తుడుచుకొని బూట్లను వేసుకోవాలి .

*  బీదలను చూసి హేళన చేయవద్దు .

*  బూట్లను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి .

*  భోజనం చేసే ముందు చేతులు కడుక్కోవటం .

*  భోజనం చేసే ముందు వస్తువులను (గిన్నెలను) తీసుకురావటానికి అమ్మకు సాయం చేయటం .

*  మంచి అలవాట్లకు మించిన ధనం లేదు .

*  మంచిని మించిన గుణం లేదు .

*   మనిషికి మాటే అలంకారం .

*  మాట వెండి, మౌనం బంగారం .
సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం