తాజా కథలు @ CCK

మంచి అలవాట్లు - పట్టిక 1

2015-04-12 13:05:01 మంచి అలవాట్లు


*  అమ్మకి చిన్న చిన్న పనులలో సాయంచేయటం.

*  అసత్యం ఆడకూడదు.

*  ఆకలిగొన్న వానికి అన్నము పెట్టుము.

*  ఆటలాడుచోట, అలుక పూనరాదు.

*  ఆడిన మాట తప్పరాదు.

*  ఆడుకున్న తరువాత ఆట వస్తువులను సర్దుకోవాలి.

*  ఇంటి పని (హోం వర్క్) అయిన తర్వాతనే ఆడుకోవాలి.

*  ఇంటి పని (హోం వర్క్) సరిగ్గా చేయటం.

*  ఇంటికి వచ్చిన వారిని గౌరవించటం.

*  ఇంటిలోకి వచ్చే ముందు కాళ్ళు శుభ్రంగా తుడుచుకొని రావాలి.
సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం