తాజా కథలు @ CCK

చేత వెన్న ముద్ద

2015-05-21 21:05:01 చిన్నారి గీతాలు
చేత వెన్న ముద్ద - చెంగల్వ పూదండ
బంగారు మొలత్రాడు - పట్టుదట్టి
సందిట తాయత్తులు - సిరిమువ్వ గజ్జలు
చిన్ని కృష్ణ నిన్ను - చేరి కొలుతు .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం