తాజా కథలు @ CCK

దాగుడుమూతల్ దండాకోర్

2015-06-16 15:05:01 చిన్నారి గీతాలు
దాగుడుమూతల్ దండాకోర్
పిల్లి వచ్చే ఎలుకా బద్రం
ఎక్కడి దొంగల్ అక్కడే
గప్ చుప్ !

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం