తాజా కథలు @ CCK

చిలిపి ప్రశ్నలు - 6

2015-06-13 21:05:01 చిలిపి ప్రశ్నలు
* వైద్యులు ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పడు ముఖానికి గుడ్డ ఎందుకు కట్టుకుంటారు?
జ. ఎవరు చేశారో తెలియకూడదని

* నోరు లేకపోయినా కరిచేవి?
జ. చెప్పులు

* చేయడానికి ఇష్టపడానికి ధర్మం
జ. కాలధర్మం

* డబ్బులు ఉండని బ్యాంకు
జ. బ్లడ్ బ్యాంక్

* ఓకే చోదకుడితో నడిచే బస్సు
జ. డబుల్ డెక్కర్ బస్సు

* ఎంత విసిరినా చేతిలో ఉండే కర్ర
జ. విసనకర్ర

* ఉత్తరానికి, దక్షిణానికి తేడా?
జ. ఉత్తరం పోస్టు డబ్బాలో వేయగలం. దక్షిణాన్ని వేయలేం.

* విసిసిపీ నదిలో ఎక్కువ ఏమున్నాయి?
జ. ‘సీ’లు

* మొదటి ర్యాంకు రావాలంటే పరీక్షలు ఎలా రాయాలి?
జ. పెన్నుతో

* మనకు కలలు ఎందుకు వస్తాయి.
జ. కంటాం కాబట్టి

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం