తాజా కథలు @ CCK

చిలిపి ప్రశ్నలు

2015-06-09 01:05:01 చిలిపి ప్రశ్నలు
* అందరికీ ఇష్టమైన కారం ఏమిటి?
జ. ఉపకారం.

* కరవలేని పాము?
జ. వెన్నుపాము.

* కొట్టకుండా తగిగే దెబ్బ ఏమిటి?
జ. వడదెబ్బ

* తాగలేని పాలు ఏమిటి?
జ. పాపాలు.

* పూజకు పనికిరాని పత్రి ఏమిటి?
జ. ఆసుపత్రి

* గీయలేని కోణం ఏమిటి?
జ. కుంభకోణం.

* చెట్లు లేని వనం?
జ. భవనం.

* వెలిగించలేని క్యాండిల్?
జ. ఫిల్డర్ క్యాండిల్.

* కోడి వేడినీళ్లు తాగితే ఏం చేస్తుంది?
జ. ఉడకబెట్టిన గుడ్డు పెడుతుంది.

* స్కూల్ బ్యాగులో ఉండని స్కేలు
జ. రిక్టర్ స్కేలు

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం