తాజా కథలు @ CCK

చిలిపి ప్రశ్నలు

2015-03-10 13:05:01 చిలిపి ప్రశ్నలు
* తాజ్ మహల్ ఎక్కడుంది?
జ. భూమ్మీద.

* ఇంటికి పెట్టలేని గేట్ ఏమిటి?
జ. ఇంటరాగేట్

* అంకెల్లో లేని పది?
జ. ద్రౌపది.

* చేపల్ని తినే రాయి ఏమిటి?
జ. కొక్కిరాయి.

* వాహనాలకు ఉండని టైర్లు ఏమిటి?
జ. సెటైర్లు

* భార్య లేని పతి ఎవరు?
జ. అల్లోపతి

* అన్నం తినకపోతే ఏమవుతుంది?
జ. మిగిలిపోతుంది.

* కూర్చోలేని హాలు ఏమిటి?
జ. వరహాలు.

* వాహనాలకు ఉండని టైర్ ఏమిటి?
జ. రిటైర్

* తినలేని కాయ ఏమిటి?
జ. లెంపకాయ

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం