తాజా కథలు @ CCK

చిలిపి ప్రశ్నలు

2015-06-18 19:05:01 చిలిపి ప్రశ్నలు
* నారి లేని విల్లు ఏమిటి?
జ. హరివిల్లు

* డబ్బులుండని బ్యాంక్ ఏమిటి?
జ. బ్లడ్ బ్యాంక్

* వేసుకోలేని గొడుగు ఏమిటి?
జ. పుట్టగొడుగు.

* చీమలు కనిపెట్టలేని షుగర్ ఏమిటి?
జ. బ్రౌన్ షుగర్

* వేయలేని టెంట్ ఏమిటి?
జ. మిలిటెంట్

* మొక్కకు పూయని రోజాలు ఏమిటి?
జ. శిరోజాలు.

* రుచి లేని కారం ఏమిటి?
జ. ఆకారం

* చారలు లేని జీబ్రా ఏమిటి?
జ. ఆల్జీబ్రా

* అందరూ కోరుకునే సతి ఏమిటి?
జ. వసతి.

* అందరికి నచ్చే బడి ఏమిటి?
జ. రాబడి.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం