తాజా కథలు @ CCK

చిలిపి ప్రశ్నలు

2015-05-11 17:05:01 చిలిపి ప్రశ్నలు
* పగలు కూడా కనపడే నైట్ ఏమిటి?
జ. గ్రానైట్

* ఎగ్జామినర్ దిద్దని పేపర్ ఏమిటి?
జ. న్యూస్ పేపర్.

* వేలికి పెట్టుకోలేని రింగ్ ఏమిటి?
జ. ఫైరింగ్

* అందరూ భయపడే బడి ఏమిటి?
జ. చేతబడి.

* అందరూ నమస్కరించే కాలు ఏమిటి?
జ. పుస్తకాలు

* వీసా అడగని దేశమేమిటి?
జ. సందేశం.

* ఆయుధంలేని పోరాటమేమిటి?
జ. మౌనపోరాటం.

* గుడ్డు పెట్టలేని కోడి ఏమిటి?
జ. పకోడి

* కనిపించని వనం ఏమిటి?
జ. పవనం.

* నీరు లేని వెల్ ఏమిటి?
జ. ట్రావెల్

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం