తాజా కథలు @ CCK

పొడుపుకథలు

2015-05-21 19:05:01 పొడుపు కథలు
* ఇల్లుకాని ఇల్లు
జ. బొమ్మరిల్లు

* ఇంటికి అందం
జ. గడప

* ఇంటింటికీ ఒక నల్లోడు
జ. మసిగుడ్డు

* ఇంటికి అంత ముండ కావాలి
జ. భీగము

* ఇల్లంతాఎలుక బొక్కలు..
జ. జల్లెడ

* ఇల్లంతా తిరిగి మూల కూర్చొంది
జ. చీపురుకట్ట

* ఇంటి వెనుక ఇంగువ చెట్టు ఎంత కోసినా తరగదు
జ. పొగ

* ఇంతింతాకు, బ్రహ్మంతాకు, విరిస్తే ఫెళఫెళ
జ. అప్పడం

* ఆ ఇంటికి ఈ ఇంటికి మధ్య దూలం
జ. ముక్కు

* ఈత చెట్టుకి ఇద్దరు బిడ్డలు
జ. కల్లు కుండలు

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం