తాజా కథలు @ CCK

పొడుపుకథలు

2015-05-22 21:05:01 పొడుపు కథలు
* ఆకాశంలో 60 గదులు, గదిగదికో సిపాయి, సిపాయికో తుపాకి.
జ. తేనెపట్టు

* ఆకాశంలో అంగవస్ర్తాలు ఆరబెట్టారు.
జ. అరిటాకు

* ఆలుకాని ఆలు.
జ. వెలయాలు

* అందంకాని అందం
జ. పరమానందం, బ్రహ్మానందం

* ఆ కొండకు ఈ కొండకు ఇనుప సంకెళ్లు.
జ. చీమలదండు

* ఆకాశన అప్పన్న.. నేలకుప్పన్న బోడినాగన్న.. పిండి పిసకన్న
జ. వెలగపండు

* ఆకాశాన కొడవళ్లు వ్రేలాడుతున్నాయి.
జ. చింతకాయలు

* ఆ ఆటకత్తె ఎప్పుడూలోనే నాట్యం చేస్తుంది
జ. నాలుక

* ఆకాశాన పటం.. కింద తోక.
జ. గాలిపటం

* ఆకాశంలో ఎగురుతుంది. పక్షి కాదు. మనుషుల్ని ఎగరేసుకుపోతుంది గాలికాదు.
జ. విమానం

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం