తాజా కథలు @ CCK

పొడుపుకథలు

2015-03-24 07:05:01 పొడుపు కథలు
* పోకంత పొట్టోడు. ఇంటికి గట్టోడు.
జ. తాళం కప్ప

* అమ్మతమ్ముడినికాను, కానీ నేను మీకు మేనమాను.
జ. చందమామ

* అరటిపండుకి పదే
విత్తులు
జ. బొగడగొట్టం

* అడవిలో ఆంబోతు రంకే వేస్తుంది
జ. గొడ్డలి

* అరచేతి కింద అరిసె
జ. పిడక

* అలాము కొండకు సలాము కొట్టు
జ. గొడ్డలి

* అమ్మంటే దగ్గరకు.. అయ్యంటే దూరంగా పోయేవి ఏమిటి?
జ. పెదవులు

* అంక పొంకలు లేనిది.
జ. శివలింగం

* అడవిలో అక్కమమ తల విలబోసుకుంది?
జ. ఈతచెట్టు

* అక్క ింటిలో చెల్లి ఇంటిలోనికి వెలుగు తెస్తుంది
జ. పెద్ద పొయ్యి

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం