తాజా కథలు @ CCK

పొడుపు కథలు

2015-05-12 23:05:01 పొడుపు కథలు
* తొలుతో చేస్తారు. కర్రతో చేస్తారు. అన్నం పెడతారు, అదే పనిగా బాదుతారు?
జ. మద్దెల

* తోలు నలుపు, తింటే పులుపు.
జ. చింతపండు

* తొలు తియ్యన, గుండు మింగన్నా?
జ. అరటి పండు

* జానెడు ఇంట్లో, మూరెడు కర్ర?
జ. కుండలో గరిటె.

* కుడితి తాగదు, మేత మేయదు, కానీ కుండెకు పాలిస్తుంది?
జ.తాటిచెట్టు

* కొప్పుంది కాని జుట్టు లేదు, కళ్లున్నాయి కానీ చూపు లేదు?
జ. కొబ్బరి కాయ

* కొమ్ములుంటాయి కానీ ఎద్దు కాదు. అంబారీ ఉంటుంది కానీ ఏనుగు కాదు?
జ. నత్త

* పైన చూస్తే పండు, పగుల గొడితే బొచ్చు?
జ. పత్తి కాయ.

* నూరు పళ్లు, ఒకటే పెదవి.
జ. దానిమ్మ

* సన్నని స్తంభం, ఎక్కలేరు దిగలేరు.
జ. సూది

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం