తాజా కథలు @ CCK

పొడుపు కథలు

2015-06-16 11:05:01 పొడుపు కథలు
* ఇల్లంతా వెలుగు, బల్లకింద చీకటి.
జ. దీపం

* ఎర్రటి పండు మీద ఈగైనా వాలదు.
జ. నిప్పు

* ఎందరు ఎక్కిన విరగని మంచం.
జ. అరుగు.

* దాస్తే పిడికిలిలో దాగుతుంది, తీస్తే ఇల్లంతా జారుతుంది.
జ.దీపం వెలుగు.

* ఓహొయి రాజా! ఒడ్డు పొడుగేమి? పట్టుకోబోతే పిడికెడు లేవు?
జ. పొగ

* కాళ్లు లేవు గానీ నడుస్తుంది. కళ్లు లేవు గానీ ఏడుస్తుంది?
జ. మేఘం

* తలపుల సందున మెరుపుల గిన్నె.
జ. దీపం

* తల్లి దయ్యం, పిల్ల పగడం.
జ. రేగుపండు

* తెల్లకోటు తొడుక్కున్న ఎర్రముక్కు దొర
జ. కొవ్వొత్తి

* ఒకటే తొట్టి, రెండు పిల్లలు.
జ. వేరుశనగ

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం