తాజా కథలు @ CCK

మన స్వతంత్ర్య భారత

2015-05-04 09:05:01 దేశభక్తి గీతాలు
మన స్వతంత్ర్య భారత కేతనమునెత్తి నడువరా
కటి బిగించి రిపుధాటిని కాల రాచి నిలువరా ||
ఆర్ధిక సమతా ఘంటిక అల్లదిగో మ్రోగెనురా
అందరమొక కుటుంబమై ఆనందము కనవలెరా ||
మతసమైక్యతా నినాదమే మనకు బలమురా
గతచరిత్ర తలచి జగద్హితము నేడు కనుమురా ||
ఉదయోజ్వల భాస్కర కిరణోదంచితమురా నభం
భువన మానవాభ్యుదయ విజయమదే మనకు శుభమ్ ||

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం