తాజా కథలు @ CCK

జయ జయ జయ ప్రియ భారత

2015-05-25 07:05:02 దేశభక్తి గీతాలు
జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రీ దివ్య ధాత్రి
జయ జయ జయ శత సహస్ర నరనారీ హృదయ నేత్రి
జయ జయ జయ సుశ్యామల సస్య చలచ్చేలాంచల
జయ వసంత కుసుమ లతా చలిత లలిత చూర్ణకుంతల
జయ మదీయ హృదయాశయ లాక్షారుణ పద యుగళా! || జయ ||
జయ దిశాంత గత శకుంత దివ్యగాన పరితోషణ
జయ గాయక వైతాళిక గళ విశాల పద విహరణ
జయ మదీయ మధురగేయ చుంబిత సుందర చరణా! || జయ||

(రచన: దేవులపల్లి వెంకట కృష్ణ శాస్త్రి)

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం