తాజా కథలు @ CCK

విజయీ విశ్వతిరంగా ప్యారా

2015-06-17 23:05:01 దేశభక్తి గీతాలు
విజయీ విశ్వతిరంగా ప్యారా
ఝండా ఊంఛా రహే హమారా ||ఝండా||
సదా శక్తి బర్సానే వాలా
ప్రేమ సుధా సర్సానే వాలా
వీరోంకో హర్షానే వాలా
మాతృభూమికా తన్ మన్ సారా ||ఝండా||
స్వతంత్రతాకీ భీషణ రణ్ మే
లగ్‌కర్ బడె జోష్ క్షణ్ క్షణ్‌మే
కావే శత్రు దేఖ్‌కర్ మన్‌మే
మిట్ జావే భయ్ సంకట్ సారా ||ఝండా||
ఇన్ ఝండేకే నీచే నిర్భయ్
లే స్వరాజ్య యహ అవిచల నిశ్చయ్
బోలో, భారత్ మాతాకీ జయ్
స్వతంత్రతా హి ధ్యేయ్ హమారా ||ఝండా||
ఇస్ కీ షాన్ నీ జానే పావే
చాహె జాన్ భలేహి జాయె
విశ్వ విజయ కర్ కే దిఖ్ లావే
తబ్ హూవే ప్రణ పూర్ణ హమారా ||ఝండా||

(రచన: శ్యామ్‍లాల్ ప్రసాద్)

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం