తాజా కథలు @ CCK

జన గణ మన

2015-05-08 09:05:01 దేశభక్తి గీతాలు
జన గణ మన అధినాయక జయహే!
భారత భాగ్య విధాతా!
పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగ!
వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగ,
ఉచ్చల జలధితరంగ!
తవ శుభనామే జాగే!
తవ శుభ ఆశిష మాగే!
గాహే తవ జయ గాథా!
జనగణ మంగళదాయక జయహే భారత భాగ్యవిధాతా!
జయహే! జయహే! జయహే! జయ జయ జయ జయహే!

(రచన: రబీంద్రనాథ్ ఠాగోర్)

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం