తాజా కథలు @ CCK

పద్యం : తరువు లతిరసఫలభార గురుత గాంచు

2015-05-22 07:05:01 తెలుగు పద్యాలు


పద్యం :- తరువు లతిరసఫలభార గురుత గాంచు నింగి వ్రేలుచు నమృత మొసంగు మేఘు డుద్ధతులు గారు బుధులు సమృద్ధి చేత జగతి నుపకర్తలకు నిది సహజగుణము...!భావం :- బాగా పండ్లున్న చెట్లు ఆ భారంతో వినమ్రంగా వంగి ఉంటాయి. నీటితో నిండిన మేఘాలు ఆ బరువుతో ఆకాశంలో మరీ పైపైన కాకుండా కిందుగా సంచరిస్తుంటాయి. ఉత్తములు కూడా అంతే, సంపదవల్ల వారికి గర్వం రాదు. నమ్రత, వినయంగా ఉండటం, గర్వం లేకపోవడం.... లాంటివన్నీ పరోపకారం చేసేవారికి సహజంగానే ఉంటాయని పై పద్యం యొక్క తాత్పర్యం.
సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం