తాజా కథలు @ CCK

వగవకు గడచిన దానికి ( కుమార శతకం )

2015-05-15 15:05:01 తెలుగు పద్యాలు


పద్యం :- వగవకు గడచిన దానికి పొగడకు దుర్మతుల నెపుడు; పొసగని పనికై యొగి దీనత నొందకుమీ తగ దైవగతిం బొసంగు ధరను కుమారా !భావం:- జరిగిన దాని గురించి భాదపడకు, చెడ్డవారిని ఎలాంటి పరిస్థితులలో పొగడకు. సాధ్యం కాని పనులు వదిలిపెట్టు. దైవం ఎలా నడిపిస్తే అంతా అలాగే జరుగుతుంది.
సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం