తాజా కథలు @ CCK

ఎప్పటి కెయ్యది ప్రస్తుత మప్పటికా మాటలాడి ( సుమతీ శతకం )

2014-11-29 21:05:02 తెలుగు పద్యాలు


పద్యం :- ఎప్పటి కెయ్యది ప్రస్తుత మప్పటికా మాటలాడి, యన్యుల మనముల్‌ నొప్పించక, తా నొవ్వక, తప్పించుక తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతీ.భావం :- ఏ సమయములో ఏ మాటలాడితే సరిపోవునో ఆలోచించి,దానికి తగినట్టుగా ఇతరులని భాదించకుండా సమయోచితముతో మాట్లాడి వ్యవహారములను పరిష్కరించువాడే వివేకవంతుడు.
సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం