తాజా కథలు @ CCK

పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ

2015-06-04 21:05:01 చిన్నారుల కథలు
ఒక ఈగ ఇల్లు అలుక్కుంటూ తన పేరు మర్చిపోయిందట. పేదరాశి పెద్దమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళి "పెద్దమ్మా !  పెద్దమ్మా !  నా పేరేమిటి ? మర్చిపోయాను" అని అడిగిండట. అప్పుడు పెద్దమ్మ "నీ పేరు నాకేం తెలుసు. నా కొడుకు నడుగు " అందట. ఈగ పేదరాశి పెద్దమ్మ కొడుకు దగ్గరకు వెళ్ళి, "పేదరాసి పెద్దమ్మ కొడుకా నా పేరు నీకు తెలుసా? అన్నదట. అప్పుడతను "నీ పేరు నాకేం తెలుసు? నా చేతిలోని గొడ్డలిని అడుగు అన్నాడట. అప్పుడు ఈగ , "పేదరాశి పెద్దమ్మ , పెద్దమ్మ కొడుకా , కొడుకు చేతిలో గొడ్దలా నా పేరేమిటి ? "అనడిగిండట. అప్పుడు గొడ్డలి , "నీ పేరు నాకేం తెలుసు ? నేను నరికే ఈ చెట్టునడుగు" అందట.

ఈగ చెటు దగ్గరకు వెళ్ళి "పేదరాశి పెద్దమ్మా, పెద్దమ్మ కొడుకా, కొడుకు చేతిలో గొడ్డలా, గొడ్దలి నరికే చెట్టా, నా పేరేమిటి?" అనడిగిండట. అప్పుడా చెట్టు "నీ పేరు నాకేం తెలుసు? చెట్టుకు కట్టేసిన గుర్రాన్నడుగు" అందట. అప్పుడు ఈగ , "పేదరాశి పెద్దమ్మ, పెద్దమ్మ కొడుకా, కొడుకు చేతిలో గొడ్డలా, గొడ్డలి నరికే చెట్టా,చెట్టుకు  కట్టేసిన గుర్రమా నా పేరేమిటో తెలుసా ? " అనడిగిందట. అప్పుడా గుర్రం " నీ పేరు నాకేం తెలుసు? నా పొట్టలో ఉన్న పిల్లనడుగు" అందట. అప్పుడు ఈగ , "పేదరాశి పెద్దమ్మ, పెద్దమ్మ కొడుకా, కొడుకు చేతిలో గొడ్డలా, గొడ్డలి నరికే చెట్టా,చెట్టుకు కట్టేసిన గుర్రమా, గుర్రం పొట్తలోని పిల్లా నా పేరేమిటో తెలుసా?" అనిఅడిగిండట. అప్పుడు గుర్రం పొట్టలోంచి గుర్రపిల్ల "  నీ పేరు నీకు తెలియదా? నీ పేరు ఈగ" అందట.పేరు గుర్తొచ్చిన ఈగ సంతోషంగా ఎగిరిపోయిందట.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం