తాజా కథలు @ CCK

పొడుపుకథలు

2015-01-13 09:05:01 పొడుపు కథలు
* అడ్డగోడమీద బుడ్డ చెంబు, తోసినా ఇటుపక్క పడదు. అటు పక్క పడదు.
జ. ఆబోతు మూపురం.
-------------------------------------------------------------
* అయ్యకు అందవు. అమ్మకు అందుతాయి.
జ. పెదవులు
--------------------------------------------------------------
* మనిషికి రెండే కాళ్లు, ఏడు చేతులు.
జ. నిచ్చెన
---------------------------------------------------------------
* మూలన కూర్చుంటుంది. ఎండొచ్చినా, వానొచ్చినా బయటకు బయలుదేరుతుంది.
జ. గొడుగు.
----------------------------------------------------------------
* ఎర్రవాడొస్తే, నల్లవాడు పారిపోతాడు
జ. సూర్యుడు, చంద్రుడు.
-------------------------------------------------------
* బంగారు చెంబులో వెండి గచ్చకాయ
జ. పనసతొన.
--------------------------------------------------------
* నల్లని షర్టువాడు, కావలికి గట్టివాడు.
జ. తాళం.
--------------------------------------------------------
* తోవలో పుట్టేది, తోవలో పెరిగేది, తొవలో పోయేవారి కొంగు పట్టేది?
జ. ముళ్ల మొక్క
---------------------------------------------------------
* బండకు కొడితే వెండి ఊడుతుంది?
జ. కొబ్బరికాయ
---------------------------------------------------------
* వానా లేక ఎండా లేక పైరు పచ్చంగా, ఆకు లేక సున్నం లేక నోరు ఎర్రంగ
జ. రామచిలుక.

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం